Vedtekter for Hadsel Kunstforening

Vedtatt på konstituerende møte 5. mars 1971

§ 1.

Foreningens formål er å fromme interessen i Hadsel kommune for bildende kunst og andre kunstarter. Foreningens virksomhet kan omfatte:
a. kunstutstillinger
b. andre tilstelninger av kunstnerisk og kulturell verdi.
c. innkjøp av kunst til utlodning.
d. arbeid for å spre opplysning om kunst.

§ 2.

Medlemskap oppnås ved at en vender seg til et av medlemmene av styret, og ved innbetaling av kontigenten. Kontigenten for enkelt medlemskap eller familiemedlemskap fastsettes hvert år på årsmøtet. Livsvarig medlemskap* oppnås ved at en betaler et beløp som svarer til 10 årskontigenter.
*livsvarig personlig medlemskap.

§ 3.

Medlemmer som har betalt kontigenten kan innrømmes moderasjon på foreningens arrangementer. Barn i førskolealder har fri adgang til utstillinger når de er i følge med sine foreldre. Det samme gjelder barn av medlemmer som har tegnet familiemedlemskap.

§ 4.

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamenn, som velges på årsmøtet. Formannen velges for et år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for to år.

Hvert år trer to av styrets medlemmer ut, første gang etter loddtrekning. Styret velger selv varaformann, sekretær og kasserer.

Styret kan oppnevne utstillingskommite for hver utstilling, og andre utvalg etter behov. Styret leder foreningens drift og fører protokoll over årsmøtet og sine forhandlinger og vedtak.

Dersom et innkalt styremedlem ikke kan møte, bør en varamann innkalles. Styret er likevel beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstedet.

§ 5.

Kassereren fører regnskap over foreningens inntekter og utgifter, krever inn kontigent, og sørger for å holde styret underrettet om foreningens økonomiske stilling. Kassereren plikter å kjøre separat regnskap for hver utstilling.

§ 6.

Innkjøp av kunst til utlodning skal foretas av styret.

§ 7.

Styret innkaller til årsmøte, som holdes hvert år i februar. Tidspunktet skal kunngjøres i lokalavisene eller ved skriftlig innkalling til alle medlemmer som har betalt kontigent for foregående år. Stemmerett for familiemedlemskap har inntil 2 personer. Stemme avgis ved personlig fremmøte.

§ 8.

Årsmøte skal behandle:
a.    Beretning om foreningens virksomhet i det foregående år,
b.    revidert regnskap for foregående år,
c.    årskontigent for inneværende år,
d.    innkomne forslag, som må være levert styret innen utgangen av  januar,
e.    valg av formann,
f.    valg av styremedlemmer og varamenn,
g.    valg av to revisorer,
h.    valg av valgkomitè på 4 medlemmer,
i.    andre saker som styret ønsker å forelegge årsmøtet.

§ 9.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenfalle med 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Møtet skal kungjøres på vanlig måte.

§ 10.

Alle saker på årsmøtet skal avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Ved lovendringer kreves likevel et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag av lovendring skal kungjøres på forhånd jfr. § 7 og §9, pkt  d. Foreningen kan oppløses etter enstemmig vedtak på årsmøtet. På årsmøtet besluttes i tilfelle også hva som gjøres med foreningens midler, hvis det finnes noen.